Local Lyrics

Kofi Kinaata – Behind The Scene [Lyrics]

Kofi Kinaata Behind The Scene Lyrics. Music lyrics for kofi kinaata latest track behind the scene. Enjoy the lyrics and share. Kofi kinaata behind the scene

Y] hustle anopa
Onye ewiabir de ko enyumbir
Aha de y]nda
Mberer nyi ha ma bibi nyi
Fi s] nsa ma ony] edwuma no ondidi
Nti na mere y] ma mere yei na nka m’eidi
Na nso me ko p] bibi abedi no
]ya na [ne me b]y] d]n nna ]nam
Amane a mehu ne nyi aa daaki
Akwantu mu ns]m
Kofi Kinaata – Behind The Scene [Download]

Nanso sesei ko hw] mo krom
Wokeka d] menya bi na menkai won oo
Wonyim d] [nda fom
Sa [da fom mpo nka soldier fo na w[re guide no oo

Sesei ko hw] mo krom
Wokeka d] menya bi na menkai won oo
Wonyim d] [nda fom
Sa [da fom mpo nka soldier fo na w[re guide no oo

hw] ade ma mehu na mereka
Ny] wode na mereka (ei ei eei[
Akwantu mu ns]m ny] ne nyinaa y]ka
Nti mede m’as]m nyinaa ama Onyame
Nyame naa [ny] ns]nkyer]ne
Kofi Kinaata – Behind The Scene [Download]

Hustle menyi bebi da
sa me yare mpo aa
Kyed] nyame na w’asam yare
Ao Jehovah Nyame a ]bo wo Whistle ma
Ma [nhy] jersey b[ hat trick no
Jehovah Nyame a ]bo wo Whistle ma
Ma [te bench mpo gye goal king
Ma mma atanfo wo nya nserew y]n
Ma mma ma ye suro ne mma y]n do
ma mma w[nka d] Nyame a y] som no [w[ hen oo
[ko ye de [ny] yen ko (eeii[
Kofi Kinaata – Behind The Scene [Download]

Ma mehu na mereka ny] wode na mereka
Akwantu mu ns]m ny] ne nyinaa y]ka

Nanso sesei ko hw] mo krom
Wokeka d] menya bi na menkai won oo
Wonyim d] [nda fom
Sa [da fom mpo nka soldier fo na w[re guide no oo

sesei ko hw] mo krom
Wokeka d] menya bi na menkai won oo
Wonyim d] [nda fom
Sa [da fom mpo nka soldier fo na w[re guide no oo

Eeeii! awoooo!
Obi man so oo! awooo!
Eeeeii! Y] br] ooo!
Eeeeii! Y] br] ooo!

Nti Ma mma atanfo wo nya nserew y]n
Ma mma ma ye suro ne mma y]n do
Ma mma w[nka d] Nyame a y] som no [w[ hen oo
[ko ye de [ny] yen ko (aaa![
Kofi Kinaata – Behind The Scene [Download]

Ma ]re hwehw] ab] y] wo ha biaa
Nka m’ay] no long time
Mese ma ]re hwehw] ab]fa wo ha biaa
Nka m’afa no long time
Br]da ma ]re hwehw] ab]y] wo ha no
Wo y] nanka m’ay] dadaw
Mese ma ]re hwehw] ab]fa wo ha no
[gow aa nanka m’afa dadaw

Nanso sesei ko hw] mo krom
Wokeka d] menya bi na menkai won oo
Wonyim d] [nda fom
Kofi Kinaata – Behind The Scene [Download]

Sesei ko hw] mo krom x2
Wokeka d] menya bi na menkai won oo
Wonyim d] [nda fom
Sa [da fom mpo nka soldier fo na w[re guide no oo

kofi kinaata behind the scene lyrics
kofi kinaata behind the scene lyrics
Tags

Prince Brown

The founding editor of lyricsalpha.com and ispreadinfo.com. A blogger, Publicist, Promoter and a Website Developer.

Leave a Reply